په اروپا خاصتاً فرانسه کې د افغان ګډوالو څخه مننه کوم چې د دولت ساز ټيم په ملاتړ يې غونډه جوړه کړې.

په اروپا خاصتاً فرانسه کې د افغان ګډوالو څخه مننه کوم چې د دولت ساز ټيم په ملاتړ يې غونډه جوړه کړې.
تاسو له افغانستان څخه لیرې نه یاست، ځکه چې زړه او احساس مو هره شیبه له افغانستان سره تړلی دی او د نورو افغانانو په څېر د هېواد په رغاونه او پرمختګ کې شریک یاست، ځکه تاسو هر یو په افغانستان کې له یو کور، کلي، ښوونځي او جومات سره مرسته کوئ.
ستاسو ملاتړ موږ ته ډاډ راکوي چې د دولت جوړونې په لور ګوټلي ګامونه واخلو.