د امان الله خان هغه هیله چې زه یې غواړم پوره کړم دا ده چې افغانستان باید د یو باثباته نظام څښتن شي او هغه نظام، جمهوري نظام دی. د جمهوریت په ټینګېدو سره افغانستان ثبات ته رسیږي.

د امان الله خان هغه هیله چې زه یې غواړم پوره کړم دا ده چې افغانستان باید د یو باثباته نظام څښتن شي او هغه نظام، جمهوري نظام دی. د جمهوریت په ټینګېدو سره افغانستان ثبات ته رسیږي.