موږ باید د وروستیو تحولاتو څخه درس واخلو چې بعد له دې هیڅکله د یو مجهول لپاره یو څرګند معلوم قرباني نه کړو

موږ باید د وروستیو تحولاتو څخه درس واخلو چې بعد له دې هیڅکله د یو مجهول لپاره یو څرګند معلوم قرباني نه کړو. دلته مجهول د سولې پروسه وه او معلوم د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو پروسه. اوس باید د معلوم لپاره او هغه څه چې واقعیت دی هغه ته کار وکړو. راځئ په ګډه یوازې او یوازې د جمهوریت د بقا او د پایدارې او با عزتې سولې لپاره کار وکړو.