ميثاق ملی برای ثبات وتحول

دکتوراشرف غنی 

ما مردم افغانستان درسال 1393 بيک دوران بيسابقه ای ازترس واميد عبورخواهيم کرد. اکنون سوال اساسی ومهم اينستکه آياازبيم تکرار حوادث هولناک دهه 90 تسليم ترس وهراس ميشويم يا بر اساس آيه شريفه فوق الذکرازراه “تغيرآنچه” ميان ما درآن دوران واقع شده يعنی برجنگ، تفرقه و کوشش برای حذف يکديگرغلبه مينمائيم و يا درجهت استفاده ازفرصتها و امکانات موجود برای ايجاد زندگی بهتر متحدانه تلاش خواهيم کرد؟ درپاسخ باين سوال بايد گفت  که اتفاق واتحاد ما يگانه راهيست که بما توان ميبخشد تا ازوقوع حوادث احتمالی ناگواردرکشورجلوبگيريم. بنابرين، بمنظور تأمين اجماع واتفاق ميان خودما ضروريست تا يک برنامه ملی توسط يک تيم ملی با اعتبارجهت اعماراجماع يا اتفاق ملی درباره طرح و تطبيق اصلاحات داخلی وهمکاريهای استراتژيک خارجی که بتواند افغانستان رابسوی آينده دموکراتيک،  باثبات ومرفه رهنمون شود؛ تدوين گرديده وبه آراء و قضاوت هموطنان تقديم گردد.

روند تشکيل اين تيم ملی و تنظيم برنامه آن  درصورتی ميتواند ازاعتباربرخوردارباشد که برمبنای تحليل دقيق ازگذشته، ريشه ها وعوامل آن يک ترازنامه يابيلانس ازحوادث چند دهه قبل و شناسائی افراد کليدی ذيدخل درآن انکشاف داده شود. اعماراجماع ملی نيزايجاب ميکند تا درقدم اول  حالات وشرايط  حاکم ميان خودرا ازريشه تغير داده وبا آلام ومشکلات موجود متحدانه وباشتراک همديگر مقابله نموده و برای حل چالشها وموانع فراراه تغير راههای حل بنيادی وپايدار را جستجو نمائيم. سه چالش درين زمينه برجسته ميباشند.