نشریات

فصل ناتمام در تاریخ افغانستان

داکتر اشرف غنی افغانستان در میان کشورهای اسلامی، آسیایی و افریقایی، از جمله محدود کشورهایی است که استقلال خود را در سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی به‌دست ...

ميثاق ملی برای ثبات وتحول

دکتوراشرف غنی  ما مردم افغانستان درسال 1393 بيک دوران بيسابقه ای ازترس واميد عبورخواهيم کرد. اکنون سوال اساسی ومهم اينستکه آياازبيم تکرار حوادث ...