شهر بامیان امروز میزبان هیات رهبری تیم انتخاباتی دولت ساز است.

شهر بامیان امروز میزبان هیات رهبری تیم انتخاباتی دولت ساز است.

هم اکنون که ساعات بیش از اول صبح نگذشته است، هزاران تن از باشندگان ولایت بامیان در محفل برگزاری همایش انتخاباتی حمایت از تیم دولت ساز تجمع کرده اند.

قرار است در همایش انتخاباتی مردم بامیان به حمایت از تیم دولت ساز، هیات رهبری تیم دولت ساز شرکت نموده و در جمع مردم بامیان سخنرانی کنند.

باشندگان مناطق مختلف ولایت بامیان در حال تجمع در محل برگزاری همایش انتخاباتی امروز اند و کسانی که در این همایش حضور یافته اند نیز برای رسیدن هیات رهبری تیم دولت ساز به آن ولایت لحظه شماری می کنند.