از حضور با شكوه مردم شريف بهسود در گردهمايی امروز شان در حمايت از تيم دولت ساز تشكری می‌كنم

از حضور با شكوه مردم شريف بهسود در گردهمايی امروز شان در حمايت از تيم دولت ساز تشكری می‌كنم
جناب استاد دانش، مدبر صاحب و ساير همكاران شان مطالبات شما را در يافت كرده اند.
تطبيق خواسته هاي مشروع مردم از اولويت‌های من بعد از پيروزی می‌باشد.
ازحمايت‌های دايمی شما از نظام و حاكميت قانون تشكر
زنده باد وحدت ملي ما