امروز مردم شریف و غیور ولایت پروان به حمایت از تیم دولت ساز حماسه آفرید. حمایت و هر رای شما به دولت ساز، هزار نفرین و لعنت به انفجار و ترور است. تشکر شمالی بزرگ از حمایت صادقانه و قاطع‌تان

امروز مردم شریف و غیور ولایت پروان به حمایت از تیم دولت ساز حماسه آفرید. حمایت و هر رای شما به دولت ساز، هزار نفرین و لعنت به انفجار و ترور است.
تشکر شمالی بزرگ از حمایت صادقانه و قاطع‌تان