امروز هزاران تن از هوادارن و اعضای حزب اسلامی به رهبری جناب عبدالهادی ارغندیوال طی یک محفل با شکوه در تالار لویه جرگه از تیم دولت ساز اعلام حمایت کردند

امروز هزاران تن از هوادارن و اعضای حزب اسلامی به رهبری جناب عبدالهادی ارغندیوال طی یک محفل با شکوه در تالار لویه جرگه از تیم دولت ساز اعلام حمایت کردند.هیات رهبری حزب اسلامی افغانستان صریحا اعلام داشتند که این حمایت نه تنها از تیم دولت ساز بوده؛ بلکه به‌خاطر دفاع از نظام جمهوری، ارزش‌های ملی و دست‌اوردهای دو دهه اخیر است.
به باور من، حزب اسلامی به رهبری جناب ارغندیوال شاید تنها حزبی در کشور باشد که قوانین نافذه کشور و از جمله قانون احزاب سیاسی را رعایت کرده است. نقش زنان در این حزب بارز بوده و این حزب نه سمتی است و نه قومی و خانوادگی؛ بلکه یک حزب افغانی وسرمایه مردمی است.