همایش بزرگ مردم فاریاب در حمایت از تیم انتخاباتی دولت ساز

روز پنجشنبه ۱۴ سنبله همایش بزرگ مردم فاریاب در حمایت از تیم انتخاباتی دولت ساز با حضور محمد یوسف غضنفر عضو ارشد رهبری تیم انتخاباتی دولت ساز در پارک شهرداری میمنه برگزار شد.