پیشنهادات و خواست های مردم شریف ولسوالی کیتی ولایت دایکندی را از طریق کنفرانس ویدیویی شنېدم و برنامه‌های آینده تیم دولت ساز را با آنها شریک ساختم

پیشنهادات و خواست های مردم شریف ولسوالی کیتی ولایت دایکندی را از طریق کنفرانس ویدیویی شنېدم و برنامه‌های آینده تیم دولت ساز را با آنها شریک ساختم، از اعلام حمایت قاطعانه مردم کیتی سپاسگزارم.
به آنها وعده نمودم که در حکومت آینده من برای تمام ادارات دولتی و مکاتب این ولایت تعمیر ساخته خواهد شد و بندهای آب‌ گردان نیز بعد از سروی، اعمار می‌شود. بندهای آب‌گردان می‌تواند در قسمت آبیاری زمین‌های زراعتی و تولید برق موثر باشد و در این قسمت توجه جدی می‌شود، چهار پل‌کانکریتی بر روی رودخانه‌های ولسوالی کیتی اعمار خواهد شد و در قسمت بازاریابی برای میوه‌جات این ولسوالی نیز برنامه‌های جدی را روی دست خواهیم گرفت.