شماری از بانوان شهرک المهدی در منطقه جبرئیل هرات حمایت خویش را از تیم انتخاباتی دولت ساز اعلام داشتند

شماری از بانوان شهرک المهدی در منطقه جبرئیل هرات حمایت خویش را از تیم انتخاباتی دولت ساز اعلام داشتند.

این بانوان که در دفتر ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز واقع منطقه جبرئیل هرات حضورت یافته بودند، بر توجه هیات رهبری تیم دولت ساز در تامین نقش زنان در ساختار ادارات دولتی تاکید ورزیدند.