حمایت انجمن فرهنگی معاصر از تیم انتخاباتی دولت ساز

انجمن فرهنگی معاصر در انتخابات پیشرو حمایت خویش را از تیم انتخاباتی دولت ساز اعلام کرد.

به این مناسبت تجمع بزرگی نیز از طرف هواداران این نهاد فرهنگی در غرب کابل برگزار شد.

محمد امان فصیحی رئیس دفتر ستاد انتخاباتی استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور در همایشی که از طرف انجمن فرهنگی معاصر بر گزار شده بود سخنرانی کرده و از همکاری اعضای این انجمن با تیم دولت ساز قدر دانی کرد.