ملاقات دوستانه و مشورتی محترم امرالله صالح

ملاقات دوستانه و مشورتی محترم امرالله صالح رهبر و بنیان گذار روند سبز افغانستان و معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز با محترم حاجی صاحب احمد مسعود در اقامتگاه شان. درین دیدار آقای مسعود اول تر از همه به روح شهدای حمله تروریستی اخیر بر مقر اصلی روند سبز افغانستان اتحاف دعا نمودند. 
در ضمن، دو طرف روی مسایلی چون انتخابات، گفتگو های صلح و سایر موضوعات جاری کشور بحث و مشوره های لازم نمودند.
آقای مسعود همچون قهرمان ملی کشور روی ارزشهایی مانند مردم سالاری، کثرتگرایی و انتخابات تاکید داشته و این ارزش ها را خطوط قرمز برای خود و مردم افغانستان می داند.