بخش از سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی سرپرست جدید برای ریاست عمومی امنیت ملی

"آیا فکر می کنید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توجه به تجارب گذشته، به کسی اجازه خواهند داد تا طیاره های ما را به قیمت آهن پاره به فروش برساند. هرگز نه."

بخش از سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی سرپرست جدید برای ریاست عمومی امنیت ملی