بسم الله الرحمن الرحیم

به وب سایت کار زارانتخاباتی من خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری فرصت آنرا مساعد میسازد تا مردم مسیر جدیدی برای کشور خویش تعیین کند. من خود را به پست ریاست جمهوری افغانستان نامزد نموده ام و باور کامل دارم که لحظۀ آن فرارسیده تا مردم اساس یک کشور جدید بگذارند تا در تاریخ به حیث اساس گذاران افغانستان جدید از آنها یاد گردد. دیدگاۀ من در رابطه با افغانستان، داشتن یک کشور مستقل، دموکراتیک، بامدارا، دارای تنوع و جامعۀ منظم مسلمان است که هر فرد در آن زنده گی با وقار و مصؤن داشته باشد. من میخواهم افغانستان در پهلوی تمام کشور های دنیا سربلند باشد و تمام وظایف خود را در برابر ملت های جهان به طور شایسته اجرا نماید. شکل دهی و ایجاد آیندۀ مذکور از جملۀ وجایب و وظایف مردم است و برای اجرای آن مردم باید مالک پروسۀ سیاسی در کشور باشند و به این باور برسند که دولت سزاوار اعتماد و اعتبار آنها میباشد. دولت در این زمینه باید وظایف خود را بطور مؤثر و شفاف اجرا نماید. من وظیفۀ خود میدانم تا شیوۀ جدید را در سیاست پایه گذاری نمایم که بر اصول راستی، بی طرفی، شفافیت و مؤثریت در راستای تطبیق خواستهای مردم و اولویت دادن منافع ملی، استوار باشد. با مطالعه جزییات موجود در این وب سایت، شما در مورد عقاید، افکار و تجارب من آگاهی خواهید یافت و در عین حال در بارۀ دیدگاه من برای آیندۀ کشور و چگونگی مبارزه ام در برابر چالشهای موجود در افغانستان آشنا خواهید شد. فعالیت های من صرف برای مبارزات انتخاباتی نیست فبلکه برای آنست تا آینده مردم و اطفال افغانستان تضمین گردد و این کار در وجودم به یک امید تبدیل گردیده است. امید من صرف با حمایت و همکاری شما تحقق خواهد یافت. بیایید دست به دست هم داده برای آیندۀ کشور کار نماییم. داکتر محمد اشرف غنی .