معرفی داکتر غنی

محمد اشرف غنی احمدزی دوران طفولیت و نوجوانی خویش را در افغانستان سپری نموده، تحصیلات عالی اش را در خارج از کشور به پایان رسانیده، موصوف همانند دیگر وطنداران به خاطر تجاوز شورویان و خانه جنگی در کشور عزیزمان با فامیل خویش جدا وطن و مهاجر شده است، و در آوانیکه خارج از کشور به سر می برد در سیاست و انسان شناسی(انتراپالوجی) به حیث یک عالم سر بلند شناخته شده و بعداً در بانک جهانی به کار آغاز نمود که مسایل مهمی را در مورد انکشاف کمک های بین المللی فرا گرفته است.

داکتر اشرف غنی احمد زی بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 1383 هـ ش دوباره به وطن برگشته و تمامی تجارب و مشاهدات خویش را جهت خدمت به مردم و احیای مجدد افغانستان به کار برد، اشرف غنی احمد زی به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور، رئیس اداره انسجام کمک های بین المللی و وزیر مالیه اداره انتقالی افغانستان انجام وظایف نموده، در جریان کارشان به حیث وزیر مالیه جهت اصلاحات پروگرامی ترتیب و پروگرام های مختلف در مورد سرمایه گذاری ملی نیز ترتیب و تقدیم داشته که جهت بهبود هر چه بهتر زندگی افغان ها سعی و تلاش موثری نمود، نامبرده کار در حکومت انتخابی را مناسب ندانسته ولی در سطح ملی و جهانی در حلقات سیاسی به حیث یک شخص با رسوخ مطرح بود.

طفولیت و جوانی

اشرف غنی در سال 1328 هـ ج در یک خانواده دین دار با رسوخ و مشهور به دنیا آمده و دوره اول طفولیتش را در ولایت لوگر سپری نموده و از لیسه عالی حبیبیه فارغ گردید، پدرش در دوره حکومت شاهی در پست ها و مقامات بلند دولتی اجرای وظیفه نموده است، چنانچه پدرش با دولت و سیاست سروکار و مشغول بود بدین لحاظ اشرف غنی نیز با سیاست علاقمندی، بلدیت و آشنایی یافت.

تحصیلات و تجارب

اشرف غنی در دوران جوانی سفری به کشور لبنان داشت و شامل پوهنتون امریکایی در بیروت شد و در سال 1352 هـ ش تحصیلات خویش را در این پوهنتون به پایان رسانیده و فارغ گردید، در سال 1353 هـ ش دوباره به افغانستان آمده و به صفت استاد در رشته انسان شناسی در پوهنتون کابل دیپارتمنت علوم بشری ایفای وظیفه می نمود. در سال 1356 هـ ش جهت دوام تحصیلات و کسب اسکالرشیپ به امریکا رفته و در پوهنتون کلمبیا شامل گردید. در زمان تجاوز روس ها در کشور تعداد زیادی از خانواده شان زندانی گردیدند و به همین ملحوظ اشرف غنی تصمیم گرفت تا در امریکا بماند و جهت تحصیل و اخذ دوکتورای خویش به تحصیلاتش ادامه دهد و بعد از اخذ دوکتورا در رساله تیزس در مورد تاریخ معاصر افغانستان از سال های 1126 الی 1280 هـ ش مقالاتی نوشت و از سال 1362 الی 1370 هـ ش در پوهنتون های کالیفرنیا و جانس هاپکینز به صفت استاد ایفای وظیفه نموده است. مصاحبه های اشرف غنی به عنوان کارشناس سیاسی در برنامه های پشتو و دری رادیو بی بی سی در همان دوران به نشر می رسید، برعلاوه پوهنتون های یاد شده در با اعتبارترین پوهنتون های دیگر جهان چون پوهنتون برکلی و آروس نیز به حیث استاد ایفای وظیفه نموده است.

تجارب بین المللی

اشرف غنی در سال 1370 هـ ش به حیث انسان شناس بزرگ در بانک جهانی تعیین گردید که در مورد پروگرام های اقتصادی، تحلیل همه جانبه انسانی کرده و راه حل های مناسبی را در مورد پیشنهاد می نمود، اشرف غنی یازده سال در بانک جهانی ایفای وظیفه نموده ، موصوف کار خویش را از شرق آسیا به طرح پروژه ها پرداخته و بعداً برای بانک جهانی استراتیژی سیاسی ترتیب نمود. اشرف غنی درعین حال استراتیژی بانک جهانی را در مورد ممالک دنیا ملاحظه نمود و اصلاحات مهم و ارزشمندی پیشنهاد و تقدیم نمود. اشرف غنی در سال 1375 هـ ش در جهان در مورد ادارات و دولت های اساسی آن یک مقدار اصلاحات اساسی را پیشنهاد نمود. جهت عملی نمودن پیشنهاداتش در مورد پروگرام های سنگ زغال روسیه کارهایی نمود. نامبرده مدت پنج سال در مورد پیاده نمودن پروژهای بزرگ، اصلاحات اقتصادی ممالک روسیه، چین و هندوستان کارهای موثری انجام داد، اشرف غنی در جریان وظایف در بانک جهانی که تحت عنوان رهبریت که از طرف پوهنتون های تجارتی هاردورد، اینساید و استنفورد ترتیب گردیده بود، پروگرام های تربیوی را تعقیب نمود. در سال 1380 هـ ش بعد از سقوط حکومت طالبان به کشور برگشت و به حیث مشاور ارشد لخضدر ابراهیمی به کار آغاز نمود و جهت عملی نمودن پروسه بن کارهایی کرده و به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور نیز اجرای وظیفه نموده است. موصوف اولین کارشناس بود که تمام فهم و تجارب خویش را به خدمت مردم و ملت به کار برد. اشرف غنی در ساختار هر دو قانون اساسی و عاجل و برگزاری لویه جرگه رول اساسی را ایفا نمود.

وزارت مالیه

اشرف غنی در دوره اداره انتقالی به حیث وزیر مالیه کارهای ارزشمندی را انجام داد، در مورد موضوعات مالی و با اصلاحات بنیادی و نو آوری ها و ابتکاراتی در قسمت سیاست مالی کشور شفافی پروسه حساب دهی عملاً به میان آورد و توانست تا در مدت سه هفته عواید دولتی را مرکزی نماید. بانکنوتهای جدید را چاپ و به بازار تقدیم نمود. خزانه کمپیوترایز گردیده و برای خزانه سیستم واحد مروج و بر علاوه کمبود بودیجه پالیسی مالی تصویب و عملی شد. بودیجه به حیث وسایل عمده و بنیادی شناخته شد، سیستم مالیات و گمرکات اصلاح گردید. به خاطر شفافیت بهتر برای ملت، کابینه و کمک کنند گان جهانی میکانیزم راپور و حساب دهی به میان آمد. اشرف غنی یک انسان زحمت کش، پاک و صادق بوده به این لحاظ جهت از بین بردن فساد سیستم های عملی وضع نمود، اشخاص مفسد و فریبکار را از وظایف شان بر طرف نمود، حتی در مورد از اخطاریه ها و پشتیبانی مقامات بالا نیز توجهی نکرده و پروایی هم نداشت. موصوف معاشات سربازان اردوی ملی را تا زمان ترتیب نمودن درست و موثق جداول و لیست هایشان را معطل و تادیه نکرد. چنانچه می دانست که در لیست سربازان از تعداد اصلی زیادتر نشان داده می شد، اشرف غنی در این مدت به همین منوال یک تعداد کسانی را که پول ملت را غارت و فریبکاری می نمودند برملا ساخته از این کارشان منع نمود، اشرف غنی از برکت باور و تجارب شان توانست کمک های زیاد بین المللی و جهانی را جلب و جذب نماید، موصوف از کمک کنندگان خواست که کمک هایشان را به سه سکتورها محدود سازند که با ارتباط به دولت شفافیت و حساب دهی به میان آید. در مورد انکشاف استراتیژی اقتصادی افغانستان نیز کار نموده است. اسرار و تقاضای شان این بوده تا افغان ها خودشان اداره امور را به دست گیرند. به خاطر تقدیر از شایستگی و خدمات شان از طرف دولت مدال افتخاری سید جمال الدین افغان برایشان تفویض گردید که از اعلی ترین ایوارد(جایزه) ملکی محسوب می گردد.

همینطور در سال 1382 هـ ش در بین ممالک آسیایی به حیث موفقترین وزیر مالیه سال شناخته شد. در سال 1383 هـ ش در کنفرانس برلین که از شصت و پنج ممالک جهان، وزیران مالیه و خارجه اشتراک و حضور داشتند، در نتیجه سعی و تلاش خستگی ناپذیر وزیر مالیه وقت در همان کنفرانس دنیا حاضر شد تا به حکومت افغانستان برای سه سال وعده 8.2 میلیارد دالر را بدهد و در همین زمان دنیا قبول کرد که به افغانستان 26.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری ضرورت است، در طول تاریخ افغانستان این یک کنفرانس بی نظیر بود که یک کشور غریب و جنگ دیده توانست که پروگرام های بازسازی خود را به جهان پیش و آنها را قانع سازد. پروگرام موصوف بنیاد اصلی آن تعهد دو جانبه یعنی از یک جانب در بین دولت افغانستان، جامعه جهانی و بین دولت افغانستان و ملت تشکیل گردد.

اشرف غنی در دوران کار خود بالای پروگرام های که از بین بردن فقر، حقوق اتباع و به میان آوردن سرمایه اتکا نموده و جهت به میان آوردن پروگرام همبستگی ملی آغاز نمود. همبستگی ملی در قریه جات افغانستان شوراهای محلی ایجاد می نمود که این شورا ها اولویت های مناطق خویش را تعیین که به همین جهت همرای آنها یک اندازه کمک های مالی می گردید، یعنی مسولیت پیاده نمودن پلان های پروژه ها بالای شوراهای محلی بود. پروگرام نامبرده را در تمام کشور مردم ستایش نموده و موفق گردید. با موفقیت پروگرام همبستگی ملی تمام کشورها در قصبات و قریه جات خود پروگرام های پلان و پیاده نمودند. اشرف غنی در آن زمان با وزارت مخابرات همکاری و کمک نمود و از طریق یک پروسه واضح و روشن جهت سرمایه گذاری و فعالیت شان جهت دادن جواز رهنمایی و سفارش نمود، بالاخره تعداد موبایل ها که در سال 1381 هـ ش به تعداد یکصدهزار سیت رسیده بود، در آغاز سال 1388 هـ ش به هفت و نیم میلیون سیت ارتقا نمود. در سکتور مخابرات سرمایه گذاری خاص آن از دوصد میلیون دالر بالاتر است و یکی از سکتورهای عمده ای است که برای افغانستان عواید زیادی می آورد. در سال 1383 هـ ش بعد از انتخاب محترم کرزی اشرف غنی احمد زی از اشتراک در کابینه ابا ورزید و مسولیت ریاست پوهنتون کابل را قبول نمود، موصوف در قدم اول سیستم اداری مختلط را که اعضای اداری، استادان وبه شمول شاگردان همه در آن یکجا جمع شوند. در مورد پوهنتون کابل دوراندیشی نظر موصوف چنین بود که محصلین طبقه ذکور و اناث مهارت های مهم و ضروری را فرا گیرند و برای جامعه موثر تمام شوند. در همان آوان اشرف غنی تهداب انستیتوت موثریت دولتی را بنا نهاد که به ارتباط حکومت داری موثر و سیستم شفافیت با حکومت و همکاران بین المللی آن کمک نماید. نامبرده کتابی تحت عنوان (دول ناکام و استراتیژی موفقیت آنها) نوشت و در این اواخر کتابی تحت عنوان (د عادلانه نظام لار)(راه عادلانه نظام) به لسان پشتو نوشته و به تمام رسیده و چاپ شد. راه تحول در افغانستان حکومت داری موثر، اقتصاد متحرک، انکشاف جامعه، همکاری بین المللی، قانونیت و ثبات یک طرح و پلان بهتر و بهترین است و به سطح منطقه و جهان در ذات خود اولین اثر است.