اصول اساسی رفتار انتخاباتی دسته انتخاباتی دولت ساز

اکنون که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 قطعی است و ما در آستانه فرارسیدن زمان قانونی مبارزات انتخاباتی قرار داریم، ایجاب می کند که تکت های انتخاباتی همه رفتارهای انتخاباتی خویش را در چارچوب نظم، اخلاق و ارزش های دموکراتیک و مطابق قوانین نافذه کشور انجام دهند. امیدواریم که همه هواداران کاندیدان محترم با حفظ تفاوت در دیدگاه ها و اختلاف سلایق، اصول و ارزش های دموکراتیک و قوانین کشور را رعایت کرده و همه ما به صورت مشترک برای یک افغانستان آباد، با ثبات و قانونمند تلاش کنیم.

هیات رهبری تیم انتخاباتی دولت ساز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ خورشیدی موارد ذیل را به عنوان اصول اساسی رفتار انتخاباتی خویش اعلان می دارند:

1. احترام به ارزش های بنیادین دین مبین اسلام و سنت نبوی و عنعنات پسندیده مردم افغانستان در تمامی فعالیت‌های انتخاباتی؛
2. رفتار مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان و دیگر قوانین نافذه کشور در تمام مراحل مبارزات انتخاباتی؛
3. اجتناب از هرگونه اظهارات و حرکاتی که به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان صدمه وارد کند؛
4. پرهیز از هرگونه عملی که دست آوردهای دو دهه اخیر کشور را در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در معرض خطر قرار دهد؛
5. احترام به حقوق اساسی همه شهروندان به شمول زنان، کودکان و کلیه اقشار مختلف کشور؛
6. تمرکز بر اهداف، برنامه‌ها و مواد مندرج در منشور انتخاباتی تیم در تمامی مراحل مبارزات انتخاباتی. 
7. احترام به حریم شخصی و خصوصی نامزدان و معاونین تکیت‌های انتخاباتی، و اجتناب از هرگونه اتهام و تخریب شخصیت اعضای تیم های انتخاباتی؛
8. دوری از هر گونه نفرت پراکنی قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، جناحی و منطقه ای؛ 
9. اجتناب از هرگونه شعار و عملی که سبب بروز نفرت، کینه، کدورت و خشونت بین اعضا و هواداران تیم‌های انتخاباتی گردد؛
10. امتناع از دریافت هرگونه کمک مالی، سیاسی و تخنیکی از سوی افراد، سازمان‌ها و دولت‌های خارجی؛
11. رعایت کامل اصول رفتاری که به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت‌ها، منابع و امکانات دولتی توسط رهبری حکومت، اراکين دولتی و سایر کاندیدان به منظور انجام فعالیت‌های سياسی و انتخاباتی قبلا توسط رییس جمهور امضا شده است؛
12. تعهد به تامین فضاء و شرايط برابر و منصفانه برای تمام کانديدان محترم تا بتوانند در يک روند آزاد و شفاف در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند؛
13. پرهیز از هرگونه عملی که به مشروعیت انتخابات و موادی که قبلاً در قانون تعدیل شده انتخابات، تذکر یافته است، صدمه وارد می کند؛
14. عدم استفاده از امکانات، منابع به شمول منابع بشری، بودجه عادی يا انکشافی، وسايل و تجهیزات دولتی، وسایط نقلیه دولتی، تاسيسات و نهاد‌های دولتی، به خصوص نهاد‌های دفاعی و امنيتی کشور، در راستای حمایت از تیم دولت ساز؛
15. همکاری کامل با کمیسیون های انتخاباتی مبنی بر تطبیق کامل کلیه قوانین نافذه و قوانین انتخاباتی، طرزالعمل ها و تصامیم رهبری کمیسیون های انتخاباتی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات و حصول شفافیت کامل در نتیجه انتخابات؛ 
16. جلوگیری از هر نوع مداخله و اعمال نفوذ در کار کميسيون‌های انتخاباتی توسط اراکین و مقامات حکومتی، احزاب سياسی و هواداران تیم دولت ساز؛
17. عدم مداخله در صلاحيت‌های کميسيون مستقل انتخابات در عرصه‌های کدری و تدارکاتی، به شمول استخدام کلیه اعضا و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی؛
18. رییس جمهور فعلی که همزمان با رهبری اداره کشور یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از هرگونه عزل و نصب که کمپاین انتخاباتی به نفع وی و تیم دولت ساز تلقی گردد از تاریخ نشر این اصولنامه تا زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری خودداری می کند. 
تقرری‌ها در نهادهای امنیتی و دفاعی و ادارات خدمات ملکی که از طريق رقابت آزاد توسط کميسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گيرد، از این امر مستثنا می‌باشد.
19. همکاری دوامدار و نزدیک با تمام رسانه های ملی و بین المللی در زمینه تامین شفافیت در روند انتخابات و پاسخدهی به آن ها در باره عملکرد همه دفاتر و اعضای تیم دولت ساز در سراسر کشور.

به امید احیای یک افغانستان آباد و سربلند

محمد اشرف غنی رییس تیم دولت ساز