استاد دانش درهمایش انتخاباتی مردم بامیان:

بامیان در طول تاریخ در همه تحولات سیاسی و امنیت کشور نقش بسیار برجسته داشته است. بامیان در دوره جهاد یکی از کانون های اصلی جهاد بود. حزب وحدت اسلامی به عنوان یک حزب مقتدر جهادی و سیاسی به رهبری شهید وحدت ملی استاد مزاری و یارانش در همین جا تأسیس شد و در دوره مقاومت نیز مردم و مجاهدین بامیان از خود فداکاری های فراموش ناشدنی به جا گذاشتند. استاد محمد کریم خلیلی در آن دوره افتخار رهبری این مقاومت را به عهده داشت. قتل عام حدود یک هزار از مردم بامیان و حدود 380 نفر ازمردم یکه ولنگ به شمول هزاره ها و سادات محترم و معزز آن ولسوالی توسط گروه طالبان از حوادث تلخ آن دوره است که به روان پاک آن شهدای مظلوم درود می فرستم. تخریب بودا توسط گروه طالبان یکی دیگر از رویدادهای تلخ آن دوره است که هم بزرگترین گنجینه تاریخی و باستانی ما نابود شد و هم طالبان نشان دادند که چه گروه جاهل و سیاه اندیش و دشمن فرهنگ و تمدن و تاریخ ما است.