محترم امرالله صالح در مورد اتحاد تیمی دولت ساز:

از من می پرسند، سهم شما در قدرت چیست؟ پاسخ من برای شان اینست: اگر افغانستان متشکل از یک ملت است و یک جغرافیا، پس تقسیم بمعنای گرفتن بست های معلمی مکاتب و بسترهای شفاخانه های دولتی زیر نام سهم بخود است. نیت ما انسانی است و برای مردم خود از نیمروز تا بدخشان خدمت می کنیم.