زنان فعال و حامیان استاد دانش در تیم دولت‌ساز:

 

زنان فعال و حامیان استاد دانش در تیم دولت‌ساز:

۱. خانم شیرین محسنی نماینده مردم در پارلمان
۲. خانم رقیه نایل نماینده مردم در پارلمان
۳. خانم زهره نوروزی نماینده مردم در پارلمان
۴. خانم فاطمه نظری نماینده مردم در پارلمان
۵. خانم نیک‌بخت فهیمی نماینده مردم در پارلمان
۶. خانم عارفه پیکار استاد دانشگاه و فعال فرهنگی
۷. خانم کبرا مصطفوی نماینده پیشین در پارلمان
۸. خانم زهرا یگانه فعال مدنی و رئیس خانه سبز
۹. خانم سکینه سخی وکیل مدافع
۱۰. خانم لطیفه جوادی فعال حقوق زن
۱۱. خانم فاطمه مشتاق استاد دانشگاه
۱۲. خانم مینا نصر شاعر و نویسنده
۱۳. خانم حمیده لسانی فعال حقوق زن
۱۴. خانم فاطمه نعیمی وکیل شورای ولایتی
۱۵. خانم سودابه موحدی فعال مدنی و فعال حقوق زن
۱۶. خانم روشن اختیاری رئیس شورای زنان
۱۷. خانم بی‌بی موسوی رئیس شورای زنان
۱۸. خانم سیاموی حسینی رئیس شورای زنان
۱۹. خانم انار اکبری‌زاده فعال حقوق زن
۲۰. خانم فاطمه رضایی رئیس شورای زنان
۲۱. خانم گل بی بی حسینی رئیس شورای زنان
۲۲. خانم علم‌تاج امیری رئیس شورای زنان
۲۳. خانم بینظیر حسینی رئیس شورای زنان
۲۴. خانم سارا یعقوبی رئیس شورای زنان
۲۵. خانم جمله سلطانی رئیس شورای زنان
۲۶. خانم فاطمه حسینی رئیس شورای زنان
۲۷. خانم یاسمن انصاری رئیس شورای زنان
۲۸. خانم طاهره حسینی رئیس شورای زنان
۲۹. خانم حبیبه فیروزی رئیس شورای زنان
۳۰. خانم معصومه محمدی فعال مدنی
۳۱. خانم فایزه محسنی فعال حقوق زن
۳۲. خانم ساره سجادی فعال زن
۳۳. خانم رخشانه گنجی فعال زن
۳۴. خانم زهرا رضایی فعال فرهنگی
۳۵. خانم فاطمه رضوانی فعال اجتماعی
۳۶. خانم سلیمه حسنی فعال فرهنگی
۳۷. خانم خدیجه یعقوبی فعال فرهنگی
۳۸. خانم نازنین رضای فعال اجتماعی
۳۹. خانم سکینه مجددی فعال اجتماعی
۴۰. خانم صفرا موسوی فعال اجتماعی
۴۱. خانم حوریه رویا فعال مدنی
۴۲. خانم روشن موسوی فعال حقوق زن
۴۳. خانم معصومه نیکزاد فعال اجتماعی
۴۴. خانم وهابه حیدرزاده فعال حقوق زن و فعال فرهنگی
۴۵. خانم فاطمه وطندوست فعال مدنی و استاد در یک از مراکز تعلیمی
۴۶. خانم معصومه سیرت خبرنگار و فعال مدنی
۴۷. خانم رحیمه خاوری خبرنگار و فعال مدنی
۴۸. خانم محبوبه توانا خبرنگار و فعال مدنی
۴۹. خانم حمیده گلستانی نماینده پیشین
۵۰. خانم معصومه امیری فعال حقوق زن
۵۱. خانم شکریه قاسمی فعال فرهنگی
۵۲. خانم حلیمه احمدی فعال حقوق زن
۵۳. خانم سکینه حسینی فعال حقوق زن
۵۴. خانم خدیجه ناصری استاد تربیه معلم
۵۵. خانم راحله صالحی فعال فرهنگی
۵۶. خانم راضیه برومند فعال حقوق زن
۵۷. خانم معصومه حیدری استاد تربیه معلم
۵۸. خانم محسنی معاون اجتماعی ولایت
۵۹. خانم رحیمه شفق استاد دانشگاه
۶۰. خانم ثریا روشن فعال سیاسی و فعال حقوق زن
۶۱. خانم الهام ابراهیمی فعال مدنی
۶۲. خانم عزیزه احمدی فعال حقوق زن
۶۳. خانم زینب حیدری، فلم‌ساز
۶۴. خانم طاهره بخشی استاد دانشگاه
۶۵. خانم قمر گل شریفی فعال حقوق زن
۶۶. خانم محبوبه مرادی استاد تربیه معلم
۶۷. خانم کامله کوثر معلم، شاعر و نوسنده
۶۸. خانم راضیه شیرزاد فعال حقوق زن
۶۹. خانم سیما حسن زاده متنفذ و فعال فرهنگی
۷۰. خانم طیبه رضایی وکیل شورای ولایتی
۷۱. خانم قمر اخلاقی استاد دانشگاه
۷۲. خانم حمیده محسنی فعال مدنی
۷۳. خانم سیما مرادی فعال مدنی
۷۴. خانم نیک بخت محمدی فعال مدنی
۷۵. خانم گل شاه محمدی استاد
۷۶. خانم حواگل محمدی معلم
۷۷. خانم گل جان
۷۸. خانم نظیفه راشید فعال مدنی
۷۹. خانم ملکه صادقی فعال حقوق زن
۸۰. خانم شهربانو حیدری استاد تربیه معلم
۸۱. خانم شکیبا صمیمی فعال حقوق زن
۸۲. خانم ثریا حقیار مسول انجمن شمامه
۸۳. خانم فاطمه احمدی فعال مدنی
۸۴. خانم خدیجه نوری فعال فرهنگی
۸۵. خانم زهرا شریفی استاد
۸۶. خانم زهرا نوری فعال مدنی
۸۷. خانم حمیده شجاعی فعال فرهنگی
۸۸. خانم حسینه نوری فعال مدنی
۸۹. خانم راضیه عزیزی فعال فرهنگی
۹۰. خانم ذولیخا محمدی فعال مدنی
۹۱. خانم هنگامه اکبری فعال فرهنگی
۹۲. خانم زهرا فرهمند فعال حقوق زن
۹۳. خانم رقیه اکرمی فعال فرهنگی
۹۴. خانم فاطمه هاشمی فعال حقوق زن
۹۵. خانم نجیبه رضایی فعال حقوق زن
۹۶. خانم ملکه رضوانی فعال حقوق زن
۹۷. خانم زینب سادات فعال فرهنگی
۹۸. خانم صالحه سعادت فعال حقوق زن
۹۹. خانم کبرا احمدی فعال حقوق زن
۱۰۰. خانم فاطمه قاضی زاده فعال مدنی
۱۰۱. خانم عادله یوسفی نویسنده
۱۰۲. خانم عادله شریفی فعال مدنی و کارمند بانک جهانی
۱۰۳. خانم الهام یوسفی فعال مدنی
۱۰۴. خانم انیس گل جوادی تجارت پیشه
۱۰۵. خانم بس گل شریفی فعال حقوق بشر
۱۰۶. خانم بصیره توانا انجنیر در پروژه های شهر سازی
۱۰۷. خانم بی نظیر طاهریان نویسنده و کارمند دولت
۱۰۸. خانم فرزانه دانش فعال مدنی
۱۰۹. خانم فاطمه شاهسوند فعال فرهنگی
۱۱۰. خانم حمیده لسانی فعال حقوق زن
۱۱۱. خانم جمیله هدایت فعال مدنی
۱۱۲. خانم خدیجه احمدی نویسنده
۱۱۳. خانم کبرا صمیم ورزشکار
۱۱۴. خانم لطیفه جوادی وکیل مدافع
۱۱۵. خانم مرضیه محمدی فعال مدنی
۱۱۶. خانم مرضیه پناهی کارمند دولت
۱۱۷. خانم مسعوده کارمند دولت
۱۱۸. خانم معصومه حیدری کارمند دولت
۱۱۹. خانم مینا نظری استاد و نویسنده
۱۲۰. خانم مروارید رحیمی استاد و نویسنده
۱۲۱. خانم نصیبه حصیب استاد دانشگاه
۱۲۲. خانم نجمه صدر کارمند دولت
۱۲۳. خانم رابعه اخلاقی فعال مدنی
۱۲۴. خانم ریحانه نویسنده و فعال مدنی
۱۲۵. خانم راضیه عارفی فعال حقوق زن
۱۲۶. خانم رقیه رنجبر فعال فرهنگی
۱۲۷. خانم صابره حسنی فعال فرهنگی
۱۲۸. خانم شهربانو حیدری استاد دانشگاه
۱۲۹. خانم شکوفه آزاد فعال مدنی
۱۳۰. خانم سمیه الهام نویسنده و پژوهشگر
۱۳۱. خانم سونیا دریابی نویسنده
۱۳۲. خانم طاهره فیض کارمند فعال مدنی
۱۳۳. خانم عزرا جوادی کارمند دولت
۱۳۴. خانم زهرا جویا نویسنده و خبرنگار
۱۳۵. خانم فاطمه رضایی خبرنگار
۱۳۶. خانم فاطمه پارسا نویسنده
۱۳۷. خانم نفیسه نصیب، نویسنده شاعر و فعال حقوق زن
۱۳۸. خانم صنوبر رضایی، فعال اجتماعی
۱۳۹. خانم رابعه اخلاقی، فعال اجتماعی
۱۴۰. خانم پریسا امیری، شاعر و فعال مدنی
۱۴۱. خانم فاطمه اخلاقی، فعال حقوق زن
۱۴۲. خانم فخریه طیبی، فعال حقوق زنان
۱۴۳. خانم عاقله رضایی، نویسنده و فعال مدنی
۱۴۴. خانم فاطمه هاشمی، فعال مدنی
۱۴۵. خانم راضیه شجاعی، فعال مدنی اجتماعی
۱۴۶. خانم فهیمه علوی، متنفذ و فعال حقوق زنان
۱۴۷. خانم زهره ایوبی، ریس نهاد اجتماعی زنان همفکر جامعه و فعال حقوق زنان
۱۴۸. خانم محبوبه رحیمی، فعال اجتماعی مدنی
۱۴۹. خانم راضیه امیری، استاد مکتب و فعال مدنی
۱۵۰. خانم فریبا فیضی، فعال حقوق زنان
۱۵۱. خانم خدیجه احمدی، فعال مدنی
۱۵۲. خانم سمیه حیدری، فعال اجتماعی
۱۵۳. خانم شریفه همتی، فعال حقوق زنان
۱۵۴. خانم ذکیه محمدی، فعال مدنی
۱۵۵. خانم سکینه شکیب، فعال حقوق زنان
۱۵۶. خانم صابره محمدی، فعال اجتماعی مدنی
۱۵۷. خانم ذاکره حسینی، شاعر و فعال اجتماعی
۱۵۸. خانم صدیقه یوسفی، فعال مدنی اجتماعی
۱۵۹. خانم نجیبه احمدی، فعال اجتماعی
۱۶۰. خانم جمیله نظری، نویسنده و فعال مدنی
۱۶۱. خانم رابعه محمدی، فعال اجتماعی
۱۶۲. خانم رابعه حسینی، فعال مدنی
۱۶۳. خانم عاقله انصاری، فعال اجتماعی
۱۶۴. خانم نذیره محمدی، فعال حقوق زنان
۱۶۵. خانم انیسه رحیمی، فعال اجتماعی
۱۶۶. خانم صفیه حیدری، نویسنده و فعال اجتماعی
۱۶۷. خانم ماه جان حسینی، فعال اجتماعی مدنی
۱۶۸. خانم سکینه احمدی، فعال مدنی
۱۶۹. خانم آمنه علوی، فعال حقوق زنان و ریس شبکه زنان پیشگام
۱۷۰. خانم حمیده محمدی، فعال حقوق زنان
۱۷۱. خانم نجیبه صابری، فعال مدنی
۱۷۲. خانم خاطره، فعال اجتماعی مدنی
۱۷۳. خانم مریم رضایی، فعال حقوق زنان
۱۷۴. خانم حکیمه حسینی، نویسنده و شاعر
۱۷۵. خانم فرشته سلطانی، نویسنده و فعال مدنی
۱۷۶. خانم صغرا، فعال حقوق زنان
۱۷۷. خانم زهرا رضایی، فعال مدنی و نویسنده
۱۷۸. خانم حمیرا احمدی، فعال حقوق زنان
۱۷۹. خانم سیما عسکرزاده، معاون نهاد زنان همفکر و فعال حقوق زنان
۱۸۰. خانم فاطمه رضایی، فعال حقوق زنان
۱۸۱. خانم مریم رضایی، فعال اجتماعی و مدنی
۱۸۲. خانم خاطره مبارز، فعال حقوق زنان و ورزشکار
۱۸۳. خانم شکریه قاسمی،فعال مدنی و اجتماعی
۱۸۴. خانم شگوفه اسدی، فعال حقوق زن
۱۸۵. خانم شفیقه اکبری، فعال مدنی
۱۸۶. خانم لطیفه هاشمی، عالم دین و متنفذ
۱۸۷. خانم کبرا محمدی، فعال حقوق زن
۱۸۸. خانم فرزانه دانش، فعال، اجتماعی مدنی
۱۸۹. خانم حمیده مطهری، فعال مدنی اجتماعی
۱۹۰. خانم سونیتا دریابی، فعال حقوق زن
۱۹۱. خانم زهرا حسینی، فعال اجتماعی مدنی
۱۹۲. خانم عاقله حسینی، فعال مدنی
۱۹۳. خانم معصومه جویا، فعال مدنی و اجتماعی
194. خانم معصومه حسنی مشاور معاون رئیس جمهور و عضو پیشین شورای ولایتی سمنگان