در کشور ما هرفرد فکر می‌کند که مظلوم واقع شده و نسبت به دیگران، ظلم بیشتر بالایش صورت گرفته است

"در کشور ما هرفرد فکر می‌کند که مظلوم واقع شده و نسبت به دیگران، ظلم بیشتر بالایش صورت گرفته است، هرفرد افغانستان فکر می‌کند که در جهاد مقدس افغانستان سهم او نسبت به دیگران بیشتر بود، پس نیاز است که به یک راه حلی برسیم که غم‌های ما مشترک شود، نه انحصاری. بیایید بپذیریم و مشترکاً به این اجماع برسیم که جهاد و شهادت از افتخارات مشترک ما است و همه به یک صدا قبول کنیم که ملت عظیم ما، در این افتخارات سهم داشتند."
#هفته_شهید