حضور و اشتراک زنان سمنگانی و سرپلی در فعالیت‌ها و برنامه‌های کمپاینی خانه به خانه تیم دولت ساز

از حضور و اشتراک زنان سمنگانی و سرپلی در فعالیت‌ها و برنامه‌های کمپاینی خانه به خانه تیم دولت ساز، که بیانگر خرد و آگاهی سیاسی آنان است تشکر می‌کنم. چنانچه بارها گفتم و در پنچ سال گذشته عملا هم نشان داده ام، اینکه توجه خاصی به زنان، جوانان و قشر فقیر جامعه داشتم و در فردای پس از انتخابات نیز برنامه‌های جامع و عملی برای حضور مؤثر زنان، که نیمی از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد، دارم.